Top
Image Alt

REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.xnati-fit.pl(dalej: „Serwis”).
 2. Serwis jest prowadzony przez xsantifit Natalia Aksiuciuk z siedzibą Pieńki 13, 16-050 Michałowo, NIP 9662155829, REGON 520464375 (dalej: „Usługodawca”).
 3. Użytkownikiem, w rozumieniu Regulaminu, jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych) odwiedzająca lub korzystająca z usług Serwisu przez przeglądarkę internetową w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) („Kodeks cywilny”) oraz art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), nieprowadząca działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) (dalej: „Użytkownik”).
 4. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty Usługodawcy oraz umożliwienie mu dokonywania zakupu, przechowywania i pobierania („Usługi ”) zamówionych treści multimedialnych w formie cyfrowej („Produkty”) w celach niekomercyjnych. W rozumieniu Regulaminu przez Produkty należy rozumieć ebooki i jadłospisy w formie plików pdf.
 5. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne. W szczególności samo oraz przeglądanie oferty Usługodawcy nie podlega opłacie. Oferta Usługodawcy może ulegać zmianie. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Produktów i prawem korzystania z nich na własny użytek, w celach prywatnych. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzeniach Użytkownik korzysta z Serwisu, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdego Produktu.

§ 2. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Produktu pozbawionego wad, nadającego się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Serwisu w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.
 4. Dokumentem określającym zasady i warunki Promocji, których organizatorem nie jest Usługodawca jest Regulamin Promocji sporządzony przez jej właściwego Organizatora.

§ 3. Zamówienie

 1. Złożenie zamówienia na Produkt (dalej: „Zamówienie”) następuje przez wybranie produktu za sklepu, dodanie go do koszyka i potwierdzenie zakupu na stronie podsumowania zamówienia.
 2. Wszystkie ceny Produktów podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają VAT).
 3. Użytkownik za zamówione produkty dokonuje płatności przez system szybkich płatności.
 4. W toku składania Zamówienia Użytkownik, poprzez zaznaczenie lub niezaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola, oświadcza, że wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, Użytkownik otrzymuje informację o utracie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość informującą o przyjęciu Zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży zamawianego Produktu (dalej: „Umowa Sprzedaży ”).
 6. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę od Podmiotu świadczącego usługę płatniczą informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika lub po wykorzystaniu Przedpłaty.
 7. Użytkownik jest uprawniony do otrzymania faktury z tytułu nabycia Produktu. W tym celu, w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży, Użytkownik powinien zgłosić żądanie do Usługodawcy o wystawienie faktury wskazując dane, na które ma ona być wystawiona. Żądanie Użytkownika zgłoszone po tym terminie uniemożliwi Użytkownikowi otrzymanie faktury.
 8. Faktura z tytułu zakupu Produktu będzie przesyłana elektronicznie, na co Użytkownik, wyraża zgodę, akceptując niniejszy Regulamin. Faktura będzie przesyłana na adres e-mail podany przy zakładaniu Konta.

§ 4. Działania na rzecz ochrony własności intelektualnej

 1. Wszelkie Produkty oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu stanowią przedmiot ochrony zgodnie z Prawem Autorskim.
 2. Użytkownik ma prawo korzystać z nabytego Produktu na zasadach określonych w Licencji Użytkownika, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do nieprzekazywania nabytych przez niego za pośrednictwem Serwisu Produktów osobom trzecim, a także dbania o to, aby osoby te nie miały dostępu do nabytych przez niego Produktów w sposób umożliwiający ich powielanie, odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie albo wykorzystanie w inny sposób niezgodny z zakresem praw udzielonych Użytkownikowi na mocy Licencji Użytkownika, w szczególności do celów zarobkowych lub związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o naruszeniach, o których mowa § 4 punkt 2, Usługodawca wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się Użytkownika do wezwania Usługodawcy w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Usługodawca może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia Licencji Użytkownika lub innych praw do Produktu.

§ 5. Reklamacje

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych niniejszym Regulaminem drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@xnati-fit.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na wskazany przez niego adres e-mail w toku składania reklamacji. Jeśli Usługodawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

§ 6. Wypowiedzenie Umowy

 1. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wysłanego do Usługodawcy drogą elektroniczną wskazaną w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 2. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę może nastąpić w wypadku, kiedy Użytkownik:
  1. umyślnie używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
  2. umyślnie narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.

W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7. Odstąpienie od Umowy lub Umowy Sprzedaży

 1. Z uwagi na charakter Produktów będących plikami pdf., a zarazem treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134) (dalej: „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Produktu i odstąpienia od Umowy Sprzedaży po dokonaniu nabycia Produktu, w przypadku, gdy:
 1. Użytkownik wyraził w toku składania Zamówienia zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, oraz
 2. Użytkownik został poinformowany o utracie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione na Platformie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością xnatifit Natalia Aksiucik i podlegają ochronie prawnej.
 4. Regulamin został wydany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.
 5. Wszelkie spory między Administratorem a Użytkownikiem będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może również zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może również złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu z Użytkownikiem, sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

v

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.

Reset Password